ПЛАТФОРМАТА Е ВО РАЗВОЈ. ПОСЕТЕТЕ НЕ НАСКОРО...

Интелектуална сопственост Последно ажурирање пред 1 месец

Интелектуална сопственост (авторски права (DMCA), повреда на трговска марка)


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОВРЕДА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА


Содржината на WORKplace.mk се заснова на содржина генерирана од корисници.


ПРОЦЕС ИН не ја проверува поставената/создадената содржина од корисникот за прекршување на авторските или други права. Меѓутоа, ако мислите дека некоја од поставените содржини ги прекршува вашите авторски права или поврзаните ексклузивни права, треба да го следите процесот подолу.


ПРОЦЕС ИН ги разгледува пријавените прекршувања и ги отстранува или оневозможува содржините за кои е покажано дека ги кршат правата на трети страни.


За да ни овозможите брзо и ефективно да го прегледаме вашиот извештај, известувањето за прекршување на авторските права („Известување“) треба да го содржи следново:


  • Идентификација на вашето дело заштитено со авторски права и што е заштитено со авторските права на кои се повикувате
  • Вашиот сертификат(и)/ознака(и) за авторски права и видот, на пр., регистриран или нерегистриран
  • Доказ за вашата сопственост на авторските права, како што е регистарскиот број или копија од потврдата за регистрација
  • Краток опис за тоа како нашите корисници, наводно, ги прекршуваат вашите авторски права
  • Јасно упатување на материјалите за кои тврдите дека ги прекршуваат и за кои барате да се отстранат, на пример, URL-адресата, врска до испораката дадена на корисник итн.
  • Вашето целосно име, адреса, адреса на е-пошта и телефонски број.
  • Изјава дека добронамерно верувате дека користењето на материјалот на начин на кој се жали не е овластена од сопственикот на авторските права, од неговиот агент или од законот.
  • Изјава дадена под казна за лажно сведочење дека информациите дадени во известувањето се точни и дека сте сопственик на авторски права или сопственик на ексклузивно право што е повредено, или сте овластени да поднесете жалба во име на сопственикот на авторските права или сопственик на ексклузивно право што е повредено.
  • Вашиот електронски или физички потпис


Можете да го испратите вашето известување до нашиот назначен DMCA / Агент за побарувања за авторски права на dmca@processin.mk или со поднесување репорт директно од платформата.


Имајте предвид дека на корисникот кој наводно ги прекршува вашите авторски права ќе му обезбедиме информации за Известувањето и ќе му дозволиме да одговори.


Во случаи кога се обезбедени доволно докази за прекршување, можеме да ги отстраниме или суспендираме пријавените материјали пред да го добиеме одговорот на корисникот.


Во случаи кога корисникот за наводни прекршоци ни дава соодветно контра-известување кое укажува дека е дозволено да се објавува наводниот материјал за прекршување, можеме да ве известиме, а потоа да го замениме отстранетиот или оневозможениот материјал.


Во сите такви случаи, ние ќе постапуваме во согласност со Законите за Трговски марки и други закони на Република Северна Македонија за кои е потребно.


Доколку свесно материјално погрешно прикажувате дека материјалот или активноста на платформата ги прекршуваат вашите авторски права, може да бидете одговорни за штети (вклучувајќи трошоци и адвокатски такси).